8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Mokestis už mokslą

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ MENINĮ UGDYMĄ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO IR JO MOKĖJIMO KAUNO R. MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. TS-286

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti mokesčio dydį už formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą besimokantiesiems pagal:

1.1. pradinio meninio ugdymo programą – 20,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

1.2. pagrindinio meninio ugdymo programą – 20,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

1.3. dvi meninio ugdymo programas – 30,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

1.4. dvi muzikinio (du pagrindiniai instrumentai) ugdymo programas – 30,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį.

2. Nustatyti mokesčio dydį už neformalųjį vaikų švietimą besimokantiesiems pagal:

2.1. ankstyvojo amžiaus meninio ugdymo programą – 16,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

2.2. išplėstinio meninio ugdymo programą – 16,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

2.3. mėgėjų meninio ugdymo programą – 16,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį.

3. Nustatyti mokesčio dydį už neformalųjį suaugusiųjų švietimą besimokantiesiems pagal:

3.1. muzikos instrumento arba balso pažinimo (individualios pamokos) ugdymo programą – 30,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

3.2. dailės pažinimo (grupinės pamokos) ugdymo programą – 30,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

3.3. choreografijos ugdymo programą (grupinės pamokos) – 30,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

3.4. teatrinio ugdymo programą (grupinės pamokos) – 30,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį.

4. Patvirtinti mokesčio už formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą ir neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokėjimo Kauno r. meno mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).

5. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. TS-211 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą ir neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokėjimo už šio tipo paslaugas Kauno r. Garliavos meno mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras Valerijus Makūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-286

 

 

MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ MENINĮ UGDYMĄ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO

KAUNO R. MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą mokėjimo Kauno r. meno mokykloje (toliau – Meno mokyklos) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo (toliau – neformalusis švietimas) paslaugas mokėjimo ir lengvatų taikymo (atleidimo nuo mokesčio ar jo dalies) tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

3. Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki 25 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20 dienos) į nurodytą Meno mokyklos sąskaitą.

 

III SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO MOKESČIO AR JO DALIES TVARKA

 

4. Nuo mokesčio atleidžiami:

4.1. mokiniai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, pateikę neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

4.2. mokiniai iš nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, pateikę pažymas apie gaunamą socialinę pašalpą;

4.3. likę be tėvų globos vaikai (iki 18 metų), kuriems įstatymų nustatyta tvarka paskirta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) institucijoje, pateikę statusą patvirtinančius dokumentus;

4.4. mokiniai iš šeimų, kuriose auginami trys ir daugiau vaikų, pateikę šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus;

4.5. jei mokinys nelankė įstaigos visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą (jos kopiją) arba motyvuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

4.6. mokinių vasaros atostogų metu;

4.7. jei vieną mėnesį ar daugiau neformaliojo švietimo programa nevykdoma dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino bei kitų objektyvių priežasčių.

5. Nuo 50 proc. mokesčio atleidžiami:

5.1. tarptautinių, respublikinių konkursų laureatai vienus metus nuo pasiekto rezultato datos;

5.2. mokiniai, nelankę įstaigos 14 dienų per einamąjį mėnesį ir pateikę gydytojo pažymą (jos kopiją) arba kitą svarbias priežastis patvirtinantį dokumentą.

6. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikams gali būti taikomos Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatytos lengvatos, Meno mokyklos direktoriui pateikia atleidimo kriterijus atitinkančius dokumentus:

6.1. prašymą;

6.2. pažymą apie šeimos sudėtį;

6.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.4. pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą;

6.5. neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

6.6. dokumentus, apie nustatytą laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) institucijoje;

6.7. dokumentus, patvirtinančius tarptautinio, respublikinio laureato statusą.

7. Dokumentai, pagal kuriuos atleidžiama nuo mokesčio ar jo dalies mokėjimo, pateikiami iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. Dokumentus pateikus vėliau, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

8. Jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo dalies mokėjimo, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

9. Atleidimas nuo mokesčio ar jo dalies mokėjimas netaikomas besimokantiems pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

10. Atleidimas nuo mokesčio ar jo dalies mokėjimas įforminamas Meno mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Direktoriaus sprendimas dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo dalies galioja einamuosius mokslo metus, išskyrus Apraše nurodytus atvejus. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių mokinys nuo mokesčio ar jo dalies buvo atleistas, lengvata netaikoma nuo aplinkybių atsiradimo dienos.

12. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, Meno mokyklos direktorius turi teisę išbraukti mokinį iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis, reikalingus atleisti nuo mokesčio ir dėl to neteisėtai buvo atleisti nuo mokesčio mokėjimo, privalo Meno mokyklai sumokėti nesumokėtą mokestį ar jo dalį. Nesumokėjus mokesčio ar jo dalies, jis išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Gautos lėšos už mokinių neformalųjį švietimą naudojamos Meno mokyklos materialinei bazei stiprinti, ūkio ir administravimo išlaidoms padengti.

 

 

Mokesčio mokėjimas

Mokestis už mokslą renkamas į specialiųjų lėšų sąskaitą:

Gavėjas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Gavėjo bankas: LUMINOR sąskaita LT754010042502034201.

Mokėjimo pavedime nurodykite vaiko vardą, pavardę.

Mokestį galima mokėti pavedimu arba per AB "Lietuvos paštas".